Robotické obrábanie materiálov

Vydanie časopisu: BOST Technológie č. 2/2010, ročník 8

Súčasný trend v obrábaní materiálov ako súčasti výrobného procesu prináša potrebu neustáleho zvyšovania produktivity a ekonomickej efektívnosti. Táto požiadavka spolu s neustálym rozvojom robotiky a informačných systémov prináša iný pohľad na využitie robotov v tomto procese.  Okrem využitia robotov na účely manipulácie s obrobkami a zvárania je možné využitie robota priamo na obrábanie. Tejto oblasti využitia robotov sa venuje výskumno-vývojový projekt „Vysokorýchlostné robotické obrábacie centrum“ z dielne trenčianskej spoločnosti s dvadsaťročnou tradíciou na trhu s kovoobrábacími strojmi.

Zaujímavým riešením sa stáva integrácia primyslených robotov do komplexného výrobného celku, kde robot vystupuje ako viacúčelové zariadenie schopné obrábať a zároveň po odložení vretena aj manipulovať s obrobkom. V kombinácii s polohovadlom dosahuje robot mimoriadnu flexibilitu a prístup ku všetkým častiam obrobku. Riadiace systémy robotov sa navyše vyznačujú používateľsky priaznivou programovateľnosťou a obsluhovateľnosťou. Disponujú možnosťou tvorby sietí, zbernicovou technológiou a otvorenou systémovou architektúrou.

Technológia robotického obrábania má výhodu v aplikáciách, v ktorých predstavuje adekvátnu alternatívu k  obrábaniu kovov na tradičných obrábacích centrách. S navrhovaným robotickým zariadením a príslušným softvérom, získavajú zákazníci požadujúci automatizované riešenia a robotické systémy niektoré možnosti, ktoré pred tým umožňovali len konvenčné aplikácie trieskového obrábania využívajúce obrábacie centrá.

Hlavnou prekážkou v použití robotov na obrábanie tvrdších konštrukčných materiálov je zabezpečenie dostatočnej presnosti a tuhosti konštrukcie robota pri obrábaní tvrdých kovov. Typické roboty s kĺbovým ramenom sú schopné dosiahnuť tuhosť obyčajne okolo 1 N/µm oproti klasickým CNC strojom, ktoré bežne dosahujú tuhosti 50 N/µm a viac. Uvažujúc fakt, že špička nástroja jednoducho visí na 2.3 – 2.5m dlhom ramene robota. Požadovanú vyššiu tuhosť je možné zabezpečiť použitím robota s paralelným vedením, čo má však za následok zníženie veľkosti požadovaného pracovného priestoru. Roboty sú v súčasnosti nasadzované v aplikáciách trieskového obrábania, akými sú odihlovanie odliatkov, dočisťovanie, leštenie, brúsenie, rezanie laserom a tlakom vody, ako aj trieskové obrábanie mäkkých materiálov ako napríklad peny, plasty, drevo, hliník a formy z piesku, pri ktorých nevzniká taká veľká reakčná sila spôsobujúca odchýlku robota. Napríklad v automobilovom priemysle hliníkové a plastové súčasti, ktoré sú väčšinou vyrábané odlievaním a je ich potrebné odihlovať, dočistiť, upraviť povrchy. V dnešnej dobe je väčšina týchto operácií vykonávaná ručne v hlučnom a prašnom prostredí, preto je potrebné tieto procesy zautomatizovať.

Obrovskou výhodou použitia robota v obrábaní je jeho veľký operačný priestor a malý priestor, ktorý zaberá samotný robot oproti štandardnému obrábaciemu centru, ktorý sa v súčasnosti pohybuje okolo 27m3 a rozsah otáčania ±185º pri robotoch so sériovými ramenami, čo umožňuje použitie robota na širokú škálu obrobkov, jednak veľkých, ako aj tvarovo zložitých. Vysoká flexibilita je zabezpečená použitím ôsmych a viac osí.  Robot môže v prípade potreby po výmene technologickej hlavice manipulovať s obrobkom, prípadne vykonávať montáž a samozrejme pracovať 24 hodín denne. Súčasný trend v oblasti robotického obrábania smeruje k nahradeniu veľkých CNC strojov v aplikáciách trieskového obrábania, pri ktorých sa primárne neodstraňujú veľké kusy materiálu, ale hlavne na operácie akými sú dokončovanie, leštenie, odihlovanie, brúsenie a lakovanie, ktoré sú dôležité v kovoobrábaní. S tým súvisí zlepšenie presnosti robota pri obrábaní. Podstatnú časť tohto cieľa tvorí vývoj softvérových nástrojov, ktoré zlepšujú korekcie robota a správne pokrývajú všetky nepresnosti v aktuálnej stavbe robota. Toto nahradenie umožňuje firmám smerovať kapitálové prostriedky cenovo efektívnejším smerom.

Možnosti použitia robota v strojárstve sú rozmanité:

 • vkladanie kusov do stroja
 • ukladanie kusov do prepraviek
 • kontrola rozmerov obrobku
 • kontrola kvality obrobeného povrchu
 • frézovanie
 • závitovanie
 • vŕtanie, vyvrtávanie
 • odihlovanie
 • výmena nástrojov
 • obrusovanie zvarov
 • brúsenie
 • leštenie
 • pieskovanie
 • zváranie
 • montáž zostáv
 • označovanie
 • balenie

Ing. Miloslav Kolpach, výskumný a vývojový pracovník v oblasti robotiky

Kontakt