Verejná obchodná súťaž 3

Dňa: 01.04.2010 o 10:14

BOST SK, a. s.
Súvoz 1/1594, Trenčín 911 01
IČO: 36 318 442, zapísaná na obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel Sa, Vložka číslo: 10251/R

vyhlasuje:
Verejnú obchodnú súťaž 3
v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb.,
Oddiel 3 § 281 až 288

Za účelom predloženia ponúk v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Operačný program       Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 1
              Inovácia a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3              Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Názov predmetu obstarávania:
Vývoj, výskum a výroba medzioperačnej metrologickej stanice, technologické skúšky a ich testy a certifikácia

Lehota na predloženie ponúk: do 16. 04. 2010 do 16:00

Miesto a spôsob doručenia návrhov:
Ponuku doručte a predložte osobne alebo poštou na adresu:

BOST SK, a. s.
Súvoz 1/1594, Trenčín 911 01

Termín vyhodnotenia ponúk: 21. 04. 2010

Ponuka musí obsahovať:
- cenovú ponuku s položkovým rozpočtom
- návrh zmluvy (spolu s tel. kontaktom, resp. emailovou adresou osoby, ktorá poskytne dodatočné podrobné informácie)

Spôsob výberu najvhodnejšieho z predložených návrhov - ponuky budú vyhodnotené podľa nasledovných kritérií:
1. Cena
Jednotlivé predmety obstarávania budú vyhodnotené v zmysle uvedných kritérií a účastníkom súťaže bude oznámený výsledok prijatia resp. neprijatia návrhu v lehote max. 5 kalendárnych dní od vyhodnotenia návrhov.

Ďalšie podrobnejšie informácie k súťaži Vám poskytne:
Kontaktná osoba pre bližšie info:
Vladimír Bielik
Generálny riaditeľ
telefón: +421 32 7417 300
email: bielik@bost.sk

(dátum zverejnenia: 01. 04. 2010)

Kontakt