Realizácia projektu z fondov EÚ - „Vzdelávame zamestnancov – zvyšujeme adaptabilitu spoločnosti“.

Dňa: 13.04.2010 o 17:38

Spoločnosť BOST SK, a.s. oznamuje, že v období od mája 2010 do apríla 2011 bude realizovať projekt s názvom „Vzdelávame zamestnancov – zvyšujeme adaptabilitu spoločnosti“.

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom rozvoja vzdelávanie, znalostí a zručností zamestnancov Cieľovou skupinou budú všetci zamestnanci spoločnosti, ktorí si zvýšia svoju kvalifikáciu prostredníctvom realizácie hlavných aktivít projektu:

  • Zlepšenie komunikačných a interpersonálnych zručností
  • Zlepšenie manažérskych zručností vedúcich pracovníkov
  • Zvýšenie obchodníckych a predajných zručností.

Projekt sa zrealizuje za pomoci nenávratného finančného príspevku vo výške 769 972,00 EUR, získaného na základe schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia podanej na Sociálnu implementačnú agentúru ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Viac informácií nájdete na www.esf.gov.skwww.sia.gov.sk 

 

Kontakt