Realizácia projektu z fondov EÚ - „Prezentácia produktov BOST SK, a.s.“.

Dňa: 13.03.2010 o 17:34

Spoločnosť BOST SK, a.s. zrealizovala projekt s názvom „Prezentácia produktov BOST SK, a.s.“.

Cieľom projektu je pokračovať v popularizovaní produktov spoločnosti BOST SK, a.s. hlavne v segmente  vlastných produktov s názvom „BOST AP“  Advanced  Precision – Pokročilá presnosť, novú vlastnú značku strojov, zariadení a technologických riešení automatizovaných pracovísk a stať sa jedným s popredných strojárskych exportných podnikov.
Projekt Prezentácia produktov BOST SK, a.s. je prezentovanie tovarov a služieb v celom priereze spoločnosti na výstavách a misiách v rámci projektu. Prezentáciou sa vytvorí základ na ďalšie etablovanie sa novej slovenskej značky BOST AP.

Špecifické ciele projektu: Prezentácia produktov BOST SK, a.s.  sú:
1. Prezentácia produktov BOST SK, a.s. na výstavách
Osobná účasť na výstavách je predpoklad vytváraniu nových obchodných vzťahov v podobe priamej prezentácie produktov BOST SK, a.s. Spoločnosť bude v aktivitách týkajúcich sa výstav vyvíjať akvizičnú činnosť v oblasti získavania si zákazníkov pre produkty spoločnosti.
2.Prezentácia produktov BOST SK, a.s. na obchodných misiách
Aktívne hľadanie obchodných zástupcov firmy a kreovanie obchodných sietí v zahraničí
Akvizičná činnosť v odberateľsko - dodávateľských vzťahoch.

Termín realizácie projektu bol od apríla 2010 do marca 2012.
Miestom realizácie je mesto Trenčín, ktorý spadá pod Trenčiansky samosprávny kraj.
Prijímateľ NFP je BOST SK, a.s. so sídlom na Súvoz1/1594, 91101 Trenčín.
Riadiacim orgánom v projekte je Ministerstvo hospodárstva SR - www.economy.gov.sk
Operačný program projektu je Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - www.opkahr.sk
Celý projekt má hodnotu 410 583,77 EUR, z toho NFP 151 616,02 EUR.

"Tento projekt je spolufinancovaný z ERDF."
"Investícia do vašej budúcnosti."

 

 

 

Obchodná misia Bulharsko 2010

Obchodná misia Veľká Británia 2010

Obchodná misia Fínsko 2010

Obchodná misia Nórsko 2010

Výstava Hannover Messe Nemecko 2011

 

Obchodná misia Švédsko 2010

Obchodná misia Chorvátsko 2010

Obchodná misia Dánsko 2010

Výstava MSV Nitra 2010

Obchodná misia Švajčiarsko 2010

Obchodná misia Poľsko 2010

Obchodná misia Belgicko 2010

Obchodná misia Holansko 2010

Obchodná misia Maďarsko 2010

Obchodná misia Taiwan 2010

Výstava AUTO-MOTO show Trenčín 2010

Obchodná misia Ukrajina 2010

 

Obchodná misia Česká republika 2010

Výstava MSV Brno 2010

Obchodná misia Srbsko 2010

Výstava DOMEX & NÁBYTOK Trenčín 2010

Výstava VIENNA-TEC Viedeň 2010

Výstava ELO - SYS Trenčín 2010

Obchodná misia Irak 2010

Obchodná misia Rumunsko 2010

Výstava Bagdad Interantional Fair 2010

Výstava MIDEST Paris 2010

Kontakt